زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست

فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت زنان تأثیر می پذیرد، نتایج نشانگر فعالیت های فرهنگی کمتر زنان متأهل نسبت به دختران مجرد است...


زن در هنرهای تصویری و تجسمی

جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

در انقلاب اسلامی ایران، دوره هویت یابی، و ویژگی های نوین جهانی شدن، هر یک به گونه ای در دگرگون شدن نقش زن دست داشته است. در قلمروی هنر نیز می توان از پایه گذاری مدرسه ها و دانشکده های هنری نام برد. در این راه زنان هنرمند برجسته ای به آفرینش هنری پرداختند که در این نوشتار، آثار آنان دسته بندی و بررسی شده است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس