روش شناسی علوم انسانی و طبیعی

مفهوم پردازی تولید علم در عرصه علوم انسانی

تولید علم از جمله آرمانهایی هست که از همان آغاز انقلاب اسلامی مورد توجه اندیشمندان و همچنین مسئولین نظام بوده است. لیکن به دلیل وجود معضلات، بحرانها و ضرورتهای پیش آمده در طول سالیان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. لیکن در خلال دو سال گذشته و با تأکید مقام معظم رهبری، خوشبختانه به این مقوله یعنی تولید علم توجه مضاعفی نشان داده شده است. همان طور که روشن است ورود به مرحلة تولید علم، به ویژه در عرصة علوم انسانی، مستلزم فراهم آوردن بستر و شرایط مناسب از یک سو و تهیة مقدمات و پیش نیازهای ضروری از سوی دیگر است. اما قبل از این مرحله یعنی بستر سازی و ایجاد آمادگی، مرحلة مقدمتری مورد نیاز است. این مرحله عبارت است از مفهوم پردازی تولید علم در عرصة علوم انسانی. در واقع نوع تعریف به عمل آمده از تولید علم ما را به سمت ایجاد بستر و شرایط متناسب با آن رهنمون می سازد. از این رو با توجه به مقدمة بالا، سؤال اصلی مقالة حاضر عبارت است از اینکه نخست، معانی گوناگون تولید علم چیست؟ دوم، به منظور رسیدن به نتیجه، چه روش یا روشهایی متناسب با هر یک از این تعاریف می باشد؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالات فوق، در مطالعة حاضر از روش تحلیل فلسفی استفاده شده است. نتایج مطالعة حاضر دال بر آن است که تولید علم در حوزة علوم انسانی در چهار معنا مورد استفاده قرار می‌گیرد.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس