مجلاتپژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)


اقتصادی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد

مدیر مسئول: دکتر علی محمد احمدی

سردبیر: دکتر یدالله دادگر 

هیئت تحریریه :دکتر مجید احمدیان، دکتر علی محمد احمدی، دکتر یدالله دادگر، دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سید منصور خلیلی عراقی، دکتر حسین صادقی، دکتر مجید صباغ کرمانی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر الیاس نادران و دکتر کاظم یاوری

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه های شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، دفتر فصلنامه پژوهشهای اقتصادی صندوق پستی: 316-14115 

تلفن: 82883907-021 فاکس: 82883911-021

وب سایت: http://ecor.modares.ac.ir

پست الکترونیک: jerc@modares.ac.ir


آرشیو نشریه: