مجموعه مقالات علوم انسانی -

مجموعه مقالات علوم انسانی


 


دور انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی-تهران جنوب

مدیر مسئول: احمد شاهورانی

سردبیر: کامل احمدنژاد

مدیر اجرایی: ابولفضل خطیبی

هیات تحریریه: کامل احمدنژاد، احمد امام زاده، اورانوس پریور، احمد خاتمی، پریرخ دادستان، سید علی مرتضویان، داریوش نوروزی

نشانی: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی روبروی بیمه البرز شماره 165 - دانشگاه آزاد اسلامی-تهران جنوب(ساختمان شماره 2). دفتر مجموعه مقالات علوم انسانی. کد پستی 15847. صندوق پستی: 4435/11365

تلفن: 8845629-8830501(021)  فکس: 8830831(021)


آرشیو نشریه: