پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم پاییز 1396 شماره 47

مقالات

۳.

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
۶.

رابطه علی ساختار توانمندساز با بهزیستی مدرسه با میانجی گری مؤلفه های خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۵
۹.

نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه

۱۱.

الگوی ساختاری تأثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳