پژوهشی (دانشگاه اصفهان)

پژوهشی (دانشگاه اصفهان)

مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان 1387 شماره 29

مقالات

۱.

بررسی سوگیری های هنجاری نسبت به علم دربین اعضای هیات علمی و نقش آن در تولید علم( مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز)

۲.

بررسی رابطه رفاه اجتماعی با سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه ( مطالعه موردی: شهرستان های استان اصفهان)

۳.

بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویانرشته های علوم انسانی

۴.

تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری( مطالعه موردی: کاربری های فرهنگی و تفریحی درمنطقه پنج شهر اصفهان )

۶.

بررسی روشهای جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم از دیدگاه متخصصان خوزستان

۸.

سنجش عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگ های چندگانه آنان

۱۱.

بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری بر خانوارهای روستایی در حوضه آبخیز تنگ خشک (شهرستان سمیرم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵