مجلاتجستارهای حقوق عمومی


دارای مجوز انتشار به  شماره 78972 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


درجه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر محمد حسنوند

مدیر مسئول: دکتر محمد حسنوند

سردبیر: دکتر ولی رستمی

هیات تحریریه: دکتر مرتضی شهبازی نیا (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر ولی رستمی (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمّد جلالی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر اسداله یاوری (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد جواد جاوید (دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر بیژن عباسی ( دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر نادر میرزاده (استادیار دانشگاه تهران)، دکتر ابراهیم موسی زاده (استادیار دانشگاه تهران)

نشانی: صندوق پستی 6891616881

وب سایت: http:/jplr.ir

ایمیل: publiclawjournals@gmail.com


 آرشیو نشریه: