مجلاتبورس


اقتصادی، مالی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

سردبیر: سید محمد هاشمی نژاد

دبیر تحریریه: معصومه طاهرخانی
دبیر اجرایی: سمانه حق شناس

نشانی: تهران، خیابان حافظ ، خیابان هاتف ، پلاک 192، بورس اوراق و بهادر تهران طبقه 16.

تلفن: 66703446(021)    فکس: 66726558(021)

وب سایتwww.mahnamebourse.ir

پست الکترونیک:  mahnamehbourse@gmail.com


آرشیو نشریه: