مجلاتپژوهشنامه ادب حماسی


 پژوهشنامه فرهنگ و ادب سابق


دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن 

مدیرمسئول: دکتر مهدی ماحوزی 

سردبیر: دکتر مهدی ماحوزی

مدیر داخلی: دکتر شهین اوجاق علیزاده

هیئت تحریریه: مهدی محقق، محمود طاووسی، امیر بانو کریمی، سید محمد حسینی، سید علی محمد سجادی، مهرانگیز اوحدی اصفهانی، عبدالحسین فرزاد، ماندانا هاشمی، محمد نوید بازرگان 

نشانی: رودهن، رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله . صندوق پستی: رودهن، 189 .

تلفن: 76504422-76504550  فکس: 76504422

وب سایت: http://jpnfa.riau.ac.ir/

پست الکترونیک: f_pajuhesh@yahoo.com 


آرشیو نشریه: