فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران پاییز 1388 شماره 18 و 19

مقالات

۲.

چوقا؛ پوشاک سنتی بختیاری

۴.

بازشناسی دانش عامیانه درباره شیوه های تولید و مصرف

۵.

مردم نگاری مراسم عروسی در دزفول

۶.

جلوه های مصرف آب و نان در فرهنگ مردم با رویکرد ارزشی

۷.

بازشناسی واژگان و مفاهیم اقتصادی در زبان زدها و مثل های بختیاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹