مدیرساز

مدیرساز

مدیرساز 1382 شماره 13

مقالات

۱.

طراحی و توسعه سازمانهای شبکه ای

کلید واژه ها: سازمان مجازیطراحی ساختارسازمان شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۰۱
با گسترش شبکه های همکاری و مشارکت میان بنگاهها، مسئله طراحی سازمانهای شبکه ای به موضوعی مورد توجه مدیران و سیاست گذاران بنگاه تبدیل شده است. انواع شبکه های همکاری را که با هدف کسب کارایی جمعی شکل می گیرند، می تواند در موقعیت هایی چون ارتباط درون یک زنجیره ارزش، تعامل با رقبا برای کاهش فشارهای رقابتی و برون سپاری فعالیتهای غیراصلی بنگاه ملاحظه کرد. توسعه سازمانهای شبکه ای معمولا با تولیت یک بنگاه مادر پی گرفته می شود. ....
۲.

تحصیل دانایی و مدیریت دانایی

کلید واژه ها: نوآوریاطلاعاتمدیریت مدلسرمایه معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۸۲
در این مقاله با استفاده از تعریفهای داده، اطلاعات و دانایی مدلی از تحصیل دانش ارائه می شود. براساس این مدل، دانش نمی تواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و برای اینکه به خارج از مغز منتقل شود باید ابتدا به صورت اطلاعات دربیاید. اطلاعات نیز از طریق اندامهای حسی به مغز می رسد و در انجا با دانش قبلی پردازش می شود. دانش جدید فقط از طریق پردازش اطلاعات در مغز حاصل می شود.....
۳.

جنبه انسانی چابکی سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبریسازمانهاتوسعه منابع انسانیتولید چابک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
ممکن است چابکی سازمانی به عنوان ترکیب فرآیندها، مشخصه های سازمانی و اعضای سازمان با فناوری پیشرفته در نظر گرفته شود. چابکی توانایی سازمان در تهیه محصولات و خدمات با کیفیت خوب را افزایش می دهد و بنابراین برای افزایش توان رقابت سازمان مهم است. در این مقاله دیدگاههای تولیدی عملیاتی، مدیریت عمومی و اجتماعی فنی به منظور توسعه مدلی از چابکی سازمانی عرضه می شود. .....
۴.

ارزیابی بازده داراییهای تقویم شده بر اساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو)

کلید واژه ها: مخارج سرمایه ایارزش جاریحسابداری تورمیدارایی ثابتنسبت بازده داراییهاتعدیل تورمیتسعیر نرخ ارزارزش تاریخیاقلام خریدهای داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
در این مقاله به منظور به دست آوردن شاخصی برای اندازه گیری توان رقابتی و ارزیابی بهره وری شرکت ایران خودرو، نسبت بازده داراییهای تقویم شده براساس تعدیل تورمی و تسعیر نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفته است. محققان ضمن محاسبه بازده داراییهای ثابت مولد به ارزش جاری (در سه حالت مختلف) و در نهایت به تجزیه و تحلیل شکاف بین بازده داراییهای ثابت مولد به ارزشهای تاریخی و شاخص محاسبه شده پرداخته اند.....
۵.

زمانبندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زودکرد کارها

کلید واژه ها: کارگاه گردش کاریالگوریتمهای ژنتیکدیرکردها و زودکردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
در این مقاله مسئله زمانبندی n کار مستقل بر روی m ماشین در محیط کارگاه گردش کاری جایگشتی با زمانهای پردازش و موعد تحویل دلخواه بررسی و یک مدل با هدف کمینه کردن مجموع دیرکردها و زودکردها با استفاده از تکنیک الگوریتمهای ژنتیک ارائه می شود. این مسئله از نوع مسایل ایستاست و بجز محدودیت ماشین آلات (به عنوان منابع) محدودیت دیگری بر آن حاکم نیست. همچنین مسئله موردنظر از لحاظ اطلاعات در دسترس معین است. مدل ارائه شده به لحاظ بهینگی جواب نهایی و زمان حل مسئله ارزیابی و جوابهای آن با یکی از مدلهای موجود مقایسه می شود.
۶.

اثر بخشی تصمیمات مالی اتخاذ شده واحدهای صنعتی بر اساس صورتهای مالی تاریخی در شرکتها

کلید واژه ها: اثربخشیتورمگزارشگری مالیواحدهای صنعتیتصمیمات مالیاطلاعات مالی ؛حسابداری تغییر عمومی قیمتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....
۷.

شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوه از طریق سازوکارهای مشتری (مورد محصولات شرکت شهد ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
این مقاله خلاصه ای از یافته های پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. موضوع پژوهش، شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوه صنعتی از طریق به کارگیری سازوکار صدای مشتری است. سازوکار صدای مشتری به کشف نیازهای مصرف کنندگان از طریق مصاحبه های عمیق ساختار یافته می پردازد و آنها را در موقعیت تجربه و یافتن راه حلهایی برای مسایل مورد بررسی قرار می دهد.....