دانشگاه ها

پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز علمی

انجمن ها

Ø      دانشگاه اصفهان

Ø       پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Ø      انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

Ø      دانشگاه الزهرا

Ø       پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

Ø       انجمن اقتصاد انرژی ایران

Ø      دانشگاه تبریز

Ø       پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Ø       انجمن انسان شناسی ایران

Ø      دانشگاه تربیت مدرس

Ø       پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

Ø       انجمن ایرانی تاریخ

Ø      دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)

Ø       پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Ø       انجمن ایرانی تاریخ فلسفه

Ø      دنشگاه تهران

Ø       پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Ø       انجمن ایرانی روابط بین الملل

Ø      دانشگاه شهید بهشتی

Ø       پژوهشگاه ابن سینا

Ø       انجمن ایرانی روانشناسی

Ø      دانشگاه شیراز

Ø       پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

Ø       انجمن مدیریت آموزشی ایران

Ø      دانشگاه فردوسی مشهد

Ø       پژوهشکده باقر العلوم

Ø       انجمن روان شناسی ایران

Ø      سایر دانشگاه ها

Ø       سایر پژوهشگاه ها

Ø       سایر انجمن ها ….

 

 

 

مراکز

فرهنگستان ها

کتابخانه ها

Ø       بانک تحقیقات و پروژه های دانشجویی کشور

Ø      فرهنگستان زبان و ادب فارسی

Ø      سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

Ø       دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

Ø      فرهنگستان علوم اسلامی

Ø      پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی

Ø       مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما

Ø      فرهنگستان هنر

Ø      کتابخانه و موزه ملی ملک

Ø       مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

 

Ø       مرکز تحقیقات صدا و سیما

 

 

Ø       مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

 

 

Ø       مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

 

Ø       مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

 

Ø       مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری