مطالب مرتبط با کلید واژه " سازمان خصوصی سازی "


۱.

بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری

کلید واژه ها: خصوصی سازیتجدید ارائه سودتجدید ارائه صورت های مالیتغییر مالکیتسازمان خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
این مطالعه به بررسی تأثیر خصوصی سازی شرکت های بورسی که توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، بر تجدید ارائه های حسابداری می پردازد. بدین منظور تعداد 35 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 که بیشتر از 20 درصد سهام آن از طرف سازمان خصوصی سازی واگذار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی استفاده گردید. از آزمون های چاو و هاسمن نیز به منظور انتخاب بین الگوهای ترکیبی، آثار ثابت و تصادفی استفاده شده است. همچنین، شاخص های مورد نظر در دو سال قبل (1380) و دو سال بعد از واگذاری (1391) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده ازتحلیل رگرسیونی الگوی تصادفی نشان می دهد که واگذاری سهام شرکت های بورسی از طرف سازمان خصوصی سازی، باعث کاهش تعداد و میزان تجدید ارائه های حسابداری می گردد. همچنین با افزایش درصد مالکیت انتقال یافته، میزان این تجدید ارائه ها به مراتب کمتر می گردد.
۲.

نقدی بر برخی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
در این مقاله، در ارتباط با برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به تحلیل رئوس این ابهامات، تشتت ها و چالش ها پرداخته می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می گردد که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش در خدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکتهای واگذار شده، ابهام در خصوص کارمندان شاغل درشرکتهای واگذار شده، چالش در وضعیت بازنشستگی و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها.هر کدام از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته و در حد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب و نحوه عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل و رفع آن ها به استناد مستندات و مصوبات پرداخته می شود.