مطالب مرتبط با کلید واژه " جذب مشتری "


۱.

تخصیص بهینه بودجه های ارتباط با مشتری با رویکرد بهینه سازی استوار با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE)

کلید واژه ها: حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری (CE)جذب مشتریبهینه سازی استوارتخصیص بودجه های بازاریابینگهداری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
این تحقیق تلاش می کند تا با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در برآورد برخی پارامترها، به ارائه مدل های استوار تخصیص بودجه های ارتباط با مشتری به فعالیت های جذب و نگهداری مشتری می پردازد تا حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری را بیشینه نماید. در واقع با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی که در عمل بی ثبات است و به دلیل عدم اطمینان در برآورد برخی پارامترها، رویکرد بهینه سازی استوار مطرح می گردد؛ سپس با استفاده از رویکرد استوار سناریو محور ملوی، مدل استوار تخصیص بودجه ارایه می شود. مقایسه نتایج به دست آمده از به کارگیری مدل های قطعی و استوار، نشان دهنده آن است که جواب مدل استوار در همه شرایط پایدار باقی می ماند. یافته های این پژوهش می تواند توسط سازمان ها در جهت افزایش سود بلندمدت، بالا بردن نرخ جذب و نگهداری مشتریان، هدفمند نمودن برنامه های بازاریابی و نهایتا افزایش سهم بازار مورد استفاده واقع شود.
۲.

شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری بیمه عمر با استفاده از 5 نیروی رقابتی پورتر

کلید واژه ها: بیمهبیمه عمرجذب مشتریمدل پورترشرکت بیمه توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
بیمه عمر به عنوان یکی از شاخص های شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی درجه اهمیت بالایی دارند. لذا در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر جذب مشتری در این حوزه در شرکت های بیمه توسعه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی می باشد. برای انجام آن از مدل 5 نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته براساس 5 نیرو تدوین گردیده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر را مشتریان و کارشناسان شرکت های بیمه توسعه تشکیل داده اند. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 322 مشتری و 181 کارشناس تعیین گردید. با استفاده از نرم افزار PLS رابطه میان متغیرها و معنادار بودن فرضیه ها بررسی شد و از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین میزان همبستگی و تاثیر گذاری متغیرها بر شاخص جذب مشتری استفاده شد. همچنین برای رتبه بندی میزان اهمیت متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتیجه این شد که 5 نیروی رقابتی پورتر بر جذب مشتریان تاثیر گذار بوده و از نظر مشتریان ؛ ورود شرکت های جدید بیشترین اهمیت را در بین مولفه ها داشته و از نظر کارشناسان ؛ شرایط متفاوت شرکت های جدید بیشترین اهمیت را داشته اند و در ادامه پیشنهادهایی ارائه گردید.
۳.

عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی (مطالعه ی موردی مؤسسه اعتباری کوثر)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
مدیریت ارتباط با مشتری یک فرایند تجاری است که تمام جوانب مشخصه های مشتری را آدرس دهی می کند، دانش مشتری را ب ه وجود می آورد، روابط را با مشتری شکل می دهد و برداشت آن ها را از محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می کند. مدیریت ارتباط با مشتری یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان ها با جدیت به دنبال بهره مندی از نتایج آن هستند. مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسه اعتباری کوثر استان کرمانشاه انجام پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کارکنان مدیریت شعب مؤسسه اعتباری کوثر استان کرمانشاه بوده که از مجموع پرسشنامه های توزیع شده (39 نفر جامعه ی آماری)، در کل تعداد 37 پرسشنامه گردآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد نیلسون (1996) بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون t و فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون متغیرهای پژوهش نشان داد که تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی، توجه به مدیریت دانش، برخورداری از فناوری مدرن و به روز و سازمان دهی فرایندهای کسب وکار در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در مؤسسه اعتباری کوثر تأثیرگذار هستند.