مطالب مرتبط با کلید واژه " مازاد "


۳.

کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی

کلید واژه ها: نیروی کاررشد اقتصادیتوسعه اقتصادیمازادجمعیت بخش کشاورزیگروه های عمده فعالیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی می پردازد . در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم موثر می باشند مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که در مراحل اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است . ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته با دوپدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است .