مطالب مرتبط با کلید واژه " گردشگری و میراث فرهنگی "


۱.

مدل مفهومی برای تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی در بخش گردشگری و میراث فرهنگی

نویسنده:

کلید واژه ها: منابع انسانیهماهنگیاهداف راهبردیراهبرد توسعهگردشگری و میراث فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۰
توسعه منابع انسانی در سازمان ها به نوعی تعهد و انتظار متقابل و حق و وظیفه دوسویه بین فرد و سازمان مبدل شده است و در چارچوب این تعهد و انتظار متقابل است که از یک سو افراد باید ضمن نشان دادن التزام عملی به انجام وظایفی در راستای اهداف سازمان، رعایت ارزش های سازمانی و رفتار در چارچوب نظامنامه...