مطالب مرتبط با کلید واژه " تصمیم خرید "


۱.

تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایتانگیزهمصرف کننده ،تصمیم خریددرگیری مصرفکننده ،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۲۵
"تحولات پیچیده و پر شتاب جهانی در عرصه های علم ، فناوری ، ارزشها و معیارها بسیاری از سازمانهای موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف ، روشها و ساختار خود را در جهت شناخت هر چه بیشتر مشترین هدایت کنند . در این مقاله کوشش شده است که چهار چوب نظری در خصوص شناسایی و تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده ارائه شود . ابتدا تعریف رفتار مصرف کننده و مفاهیم کلیدی موجود در آن مورد توجه قرار می گیرد و آنگاه مدل رفتار خرید مصرف کننده بررسی می شود ."
۲.

تبیین جایگاه محرکهای بازاریابی در ترغیب مصرف کنندگان فرآورده های لبنی: مطالعه موردی مناطق شمال و مرکز تهران

کلید واژه ها: مصرف کنندهرفتار مصرف کنندهفرآورده های لبنیتصمیم خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۷۳
این مقاله با توجه به اهمیت ویژه ای که لبنیات در سبد مصرفی خانوار ایفا می نماید، انگیزه ها و معیارهای مؤثر در تصمیم خرید مصرف کنندگان فرآورده های لبنی در مناطق شمال و مرکز تهران را بررسی کرده است. آمار و اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل مؤثر استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق کیفیت محصول، سابقه علامت تجاری، بسته بندی، جدید بودن محصول، نحوه چیدمان، دسترس آسان، عادت و توصیه و معرفی دیگران، عوامل مشترک مؤثر بر انتخاب و تصمیم خرید مصرف کنندگان فرآورده های لبنی در دو منطقه شمال و مرکز تهران هستند. در بین این عوامل متغیرهای کیفیت، سابقه علامت تجاری و دسترس آسان در هر دو منطقه بیشترین تأثیر را در انتخاب فرآورده های لبنی داشته اند.
۳.

تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو آمیزه بازاریابی

کلید واژه ها: تحریمتصمیم خریدآمیزه بازاریابیقصد تحریممصرف کنندگان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
تحریم یکی از مسائل پیش روی کشور است که بسیاری از ابعاد را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو آمیزه بازاریابی برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در بررسی حاضر، سه فرضیه مطرح گردید که فقط فرضیه سوم مورد پذیرش قرار نگرفت. نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مورد بررسی قرار گرفت و گردآوری داده با ابزار پرسش نامه انجام شد. پرسشنامه از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بود، به طوری که سه سطح از روایی در آن تأیید گردید و در خصوص پایایی نیز از فن آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه تقریبی 8/0 را نشان داد. برای تحلیل داده های پرسشنامه نیز از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و سه آمیزه بازاریابی، محصول، قیمت و توزیع برای آن ها مهم است و ترفیعی در محصولات آمریکایی نمی بینند. در خصوص آخرین متغیر، یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم می دانند و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.
۴.

تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

کلید واژه ها: تصمیم خریدقصد تحریمسبک تصمیم گیری مصرف کنندهمصرف کننده و مصرف کنندگان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
مرتفع ساختن مسائل موجود در کشور نیاز به زمان زیادی دارد، یکی از مسائلی که کشور با آن مواجه است موضوع تحریم بوده و در بسیاری از ابعاد این موضوع وجوهی را به خود اختصاص می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیری مصرف کننده برای خمیردندان آمریکایی در جامعه مصرف کنندگان تهران است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده که همگی پذیرفته شده است. و در این خصوص نمونه ای 345 نفری از مصرف کنندگان در تهران مد نظر قرار گرفت و به کمک ابزار پرسش نامه گردآوری داده صورت پذیرفت که این ابزار از روایی و پایایی لازم نیز برخوردار بوده است به طوری که سه سطح از روایی در آن تایید شده و در خصوص پایایی نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است و نتیجه تقریبی 8/0را نشان می دهد، ضمنا برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از نرم افزارهای آماری و فن تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نیز حاکی از آن بوده که مصرف کنندگان تهرانی قصد تحریم کالای آمریکایی در سطح ساده خرید را ندارند و از شش سبک تصمیم گیری مصرف کننده نیز فقط به کیفیت، برنامه ریزی و عدم ابهام اهمیت می دهند. در خصوص آخرین متغیر یعنی تصمیم خرید نیز فقط عنصر برند را مهم شمرده و واسطه برای آن ها چندان تفاوتی ندارد.
۵.

تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز

کلید واژه ها: وفاداری به برندتلفن همراهارزش ویژه برندتصمیم خریدشهرستان اهوازتجربه مشتریویژگی های محصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
این تحقیق با هدف بررسی رابطه و برهم کنش متغیرهای ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان اهواز صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها، از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه در شهرستان اهواز می باشد که با توجه عدم امکان دسترسی به کل جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل داده ها تحلیل شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که سه متغیر استفاده آسان، سودمند بودن و زیباشناسی بر هیچ یک از متغیرهای تحقیق تاثیر مثبت و معناداری نداشتند و از میان ویژگی های محصول تلفن همراه، تنها ویژگی سرگرمی است که با تجربه مشتری و ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین میان متغیر ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد.
۶.

بررسی نقش شخصیت برند در تحریک تصمیم خرید تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة اعتماد به برند و محتوای تبلیغات

کلید واژه ها: مصرف کنندهتصمیم خریدشخصیت برنداعتماد به برندمحتوای تبلیغات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
شخصیت برند و اعتماد به برند دو مفهوم اساسی در حوزة ارتباط مصرف کننده با برند هستند. هرچند تحقیق روی ابعاد مختلف برند به طور مشخصی در حوزه های مختلف بازاریابی در دهة گذشته افزایش یافته است، اما تأثیر هم زمان شخصیت برند و اعتماد به برند، در پژوهش ها کمتر بررسی شده است. به این دلیل که این مفاهیم، می توانند نقش تعیین کننده ای در تصمیم خرید مصرف کنندگان داشته باشند، ازاین رو هدف از انجام این پژوهش، مطالعة تأثیر شخصیت برندهای ترجیحی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان تلفن همراه است که با درنظرگرفتن دو متغیر میانجی اعتماد به برند و محتوای تبلیغات بررسی می شوند. مدل بررسی شده برای سنجش شخصیت برند، شخصیت برند خانم جونز و همکاران (2009) است. این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعة آماری این پژوهش، دانشجویان مراکز آموزش عالی (دانشگاه های) استان قم می باشد و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای است. داده های تحقیق با پرسشنامه گردآوری شده اند و با روش تحلیل عاملی مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارآموس تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان پنج بعد شخصیت برند، سه بعد مسئولیت پذیری، پویایی و جسارت برند بر اعتماد به برند تأثیر معناداری دارد. همچنین سه بعد مسئولیت پذیری، پویایی و عاطفی بودن برند، بر محتوای تبلیغات که یکی از متغیرهای میانجی پژوهش است، اثر می گذارد و اثر جسارت و سادگی بر محتوای تبلیغات تأیید نشده است، اما تأثیر اعتماد به برند و محتوای تبلیغات بر تصمیم خرید مصرف کننده تأیید شده است.
۷.

تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های عرضه محصولات ورزشی شهر تهران)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی سبزتصمیم خریدمحصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۵
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های عرضه محصولات ورزشی شهر تهران) است. جامعه آماری مورد پژوهش کلیه فروشگاه های عرصه محصولات ورزشی شهر تهران است که در بازه زمانی مهرماه 94 برای خرید کالا به این فروشگاه ها مراجعه کرده اند. در این میان با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی (در دسترس) 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. طرح پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه حاضر از آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ به دست آمده از پرسشنامه قصد خرید و بازاریابی سبز به ترتیب 79/. و 81/0 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی) و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزارSpss نسخه 20 استفاده شد. یافته ها نشان داد کلیه مؤلفه های آمیخته بازاریابی سبز (قیمت، محصول، توزیع و ترفیع) بر تصمیم خرید محصولات سبز ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ازاین رو توصیه می شود قیمت، توزیع و محصول سبز کالاهای ورزشی طوری باشد که توان رقابت با محصولات مشابه در بازار را داشته باشد.
۸.

تدوین راهبرد فرآیندی بازاریابی با شخصیت برند و بودجه مصرف کننده

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
 امروزه در محیط رقابتی، کالاهای ایرانی معمولاً به دلیل عدم توجه در تدوین راهبردهای کارای بازاریابی و نه لزوماً به دلیل عدم کیفیت قابل قبول، توسط مصرف کنندگان از صحنه رقابت با رقبای خارجی کنار زده می شوند. با درک این واقعیت، تحقیق حاضر در پی بررسی اثرات متغیر شخصیت برند و بودجه مصرف کننده در تدوین راهبرد بازاریابی کالای ایرانی است. بر این اساس چهار نوع کالا با درجات متفاوت مصرفی از دو نوع برند ایرانی و خارجی برای یک نمونه ای مشتمل بر 600 نفر از ساکنین شمال و جنوب تهران انتخاب گردید. پایایی و روایی پرسشنامه و دادها از طریق روش های آلفای کرون باخ و روایی صوری مورد تأیید قرار گرفت. سپس مدل اقتصادسنجی لاجیت برای آزمون فرضیه های تحقیق به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای تمام گروه های کالای ایرانی در شمال تهران و برای کالاهای مصرفی و نیمه بادوام در جنوب تهران شخصیت برند نقش مؤثرتری در تدوین راهبرد بازاریابی به همراه دارد. لیکن در جنوب تهران و برای گروه کالاهای بادوام و خیلی بادوام این بودجه مصرف کننده است که می تواند نقش عمده ای را در تدوین راهبرد بازاریابی ایفاء نماید.