مطالب مرتبط با کلید واژه " درون سپاری "


۱.

اندازه سازی بخش دولتی: راهبرد برون سپاری

کلید واژه ها: برون سپاریاندازه دولتخصوصی سازیدرون سپاریکوچک سازیاعمال حاکمیت و تصدیو بدره برون سپاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
دولتها برای اعمال تغییر مناسب در سازمانهای بخش دولتی ناگزیرند خط مشیهایی را وضع کنند که ممکن است ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصلاحی یا هر دو آنها در سازمانها باشد . این خط مشیها را تحت عناوینی چون کوچک سازی ، اندازه سازی ، خصوصی سازی ، بازآفرینی دولت ، و برون سپاری نامگذاری می کنند که هر یک به نوبه خود معرف نوعی تغییر است . ...