مجلاتپژوهش در علوم ورزشی


توقف انتشار

از سال 1388نشریه پژوهش در علوم ورزشی به چهار مجله به نام های 1. رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 2. فیزیولوژی ورزشی 3. مطالعات طب ورزشی 4. مطالعات مدیریت ورزشی تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی و طب ورزشی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیرمسئول: محمدرضا دهخدا

سردبیر: عباس بهرام 

مدیر داخلی: سیده نجمه سیدحسینی

نشانی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، شماره 3،طبقه اول، کد پستی: 1587958711، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 


 آرشیو نشریه: