مجلاتحرکت


توقف انتشار

از تابستان 1388 نشریه حرکت به چهار مجله به نام های 1. علوم زیستی ورزشی 2. رشد و یادگیری حرکتی ورزشی 3. مدیریت ورزشی 4. طب ورزشی تفکیک شده است.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع مطالب: تربیت بدنی و ورزش

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران - دانشکده تربیت بدنی

مدیرمسئول: دکتر محمود گودرزی

سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی 

مدیر اجرایی: مریم رضوانفر

نشانی:  تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی کوی دانشگاه ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران، دفتر نشریه حرکت   

وب سایت: https://joh.ut.ac.ir


آرشیو نشریه