مجلاتپژوهش های علوم شناختی و رفتاری


  


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر رضا هویدا

سردبیر: پروفسور مختار ملک‌پور

مدیر اجرایی: نیلوفر پناهی

هیات تحریریه: غلامحسین احمدزاده، سید احمد احمدی، شهلا البرزی، رضا باقریان سرارودی، محمدرضا عابدی، باقر غباری بناب، مختار ملک‌پور، حسین مولوی، ابوالقاسم نوری، عبدالکاظمی نیسی

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب - دانشگاه  اصفهان - سازمان مرکزی - معاونت پژوهشی و فناوری- طبقه دوم - اداره‌ی چاپ، انتشارات و مجلات دفتر مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری

تلفن: 7934164(0311)  نمابر: 7932177 (0311)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir/

پست الکترونیک: jcbs@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: