مجلاتتازه های روانپزشکی کودک و نوجوان


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

مدیر مسئول: دکترجواد علاقبند راد

سردبیر: سردبیر: شورای سردبیری: دکتر جواد علاقبند راد - دکتر زهرا شهریور- دکتر میترا حکیم شوشتری


آرشیو نشریه: