مجلاتعلوم روانشناختی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر محمود منصور 

مدیر مسئول: دکتر محمود منصور 

سردبیر: دکتر محمود منصور 

هیئت تحریریه: دکتر رضاپورحسین، دکتر محمد خدایاری فرد، دکتر مینا راد، دکتر حسین شکرکن، دکتر محسن شکوهی یکتا، دکتر علی صاحبی، دکتر سید وحید عقیلی، دکتر مرتضی کتُبُی، دکتر رضا کُرمی نوری، دکتر مهرداد کلانتری، دکتر شهرناز مرتضوی، دکتر محمود منصور، دکتر محمدصادق مهدوی 

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان دوم، پلاک 25 

وب سایت: http://psychoscience.ir

پست الکترونیک: irpsychoscience@yahoo.com 


آرشیو نشریه: