مجلاتاندیشه انقلاب اسلامی


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

مدیر مسئول: دکتر حجت الله ایوبی

سردبیر: مهدی مطهری نیا


آرشیو نشریه: