مجلاتپژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: بختیار شعبانی ورکی

سردبیر: دکتر رحمت الله فتاحی

مدیر اجرایی: علی نقدی دولو

هیئت تحریریه: دکتر زاهد بیگدلی، دکتر مهری پریرخ، دکتر زهیر حیاتی، دکتر محمد رضا داور پناه،  دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دکتر رحمت الله فتاحی، دکتر جعفر مهراد، دکتر نرگس نشاط

نشانی: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، صندوق پستی 1518- کد پستی 9177948991

تلفن: 8803687(0511)  فکس: 8783012(0511)

وب سایت:  http://infosci.um.ac.ir

پست الکترونیک: lrj@um.ac.ir


آرشیو نشریه: