مجلاتپژوهش های ژئومورفولوژی کمی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

مدیر مسئول: مجتبی یمانی

سردبیر: شهرام روستائی

مدیر داخلی: سعید نگهبان

هیئت تحریریه: محمدحسین رامشت، محمد حسین رضایی مقدم، محمدرضا ثروتی، شهرام روستایی، عزت الله قنواتی، منیژه قهرودی، مهران مقصودی، حسین نگارش، احمد نوحهگر، مجتبی یمانی

وب سایت: http://www.geomorphologyjournal.ir

پست الکترونیک: irangeomorphology@yahoo.com


آرشیو نشریه: