مجلاتپژوهش و برنامه ریزی روستایی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر حمید شایان

سردبیر: دکتر علی اکبر عنابستانی

مدیر اجرایی: زهرا بنی اسد

هیات تحریریه: خدیجه بوزرجمهری، جعفر جوان، محمدرضا رضوانی، عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری،  عباس سعیدی،  حمید شایان، سید اسکندر صیدایی، علی‌اکبر عنابستانی، مجتبی قدیری معصوم، سیدحسن مطیعی لنگرودی

نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دفتر مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.کد پستی: 9177948883

تلفن:  33-38796829(051) داخلی 340  فکس: 38796840(051)

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک:  anabestani@um.ac.ir


آرشیو نشریه: