مجلاتعلوم باغبانی ایران


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران       

مدیر مسئول: مصباح بابالار

سردبیر: علی عبادی 

مدیر داخلی: مجید شکر پور

هیات تحریریه: کاظم ارزانی، فاطمه سفید کن، یحیی دهقان شورکی، رضا فتوحی قزوینی، محسن کافی، یونس مستوفی، علی عبادی، روح انگیز نادری، رضا فتوحی قزوینی، محمدرضا حسندخت، امیر موسوی، منصور غلامی

وب سایت: http://ijhs.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: