مجلاتجغرافیا و مخاطرات محیطی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر حمید شایان

سردبیر: دکتر سید رضا حسین زاده

مدیر اجرایی: دکتر سلیمان صادقی

هیات تحریریه: ویکتور بیکر، زهرا بیگم حجازی زاده، سید زضا حسین زاده، بهروز ساری صراف، حمید شایان- ، شعبان شتایی جویباری، منیژه قهرودی تالی، ابوالفضل مسعودیان- ، احمد نوحه گر، حسین نگارش، سعدالله ولایتی، مجتبی یمانی

نشانی: مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیط

تلفن: 833-8796829(0511) فکس: 8794144(0511)

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک:  Geo.eh@um.ac.ir


آرشیو نشریه: