مجلاتژئوپلیتیک


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن ژئوپلیتیک ایران

مدیر مسئول: دکتر محمد اخباری

سردبیر: دکتر محمدرضا حافظ‌ نیا

هیئت تحریریه: محمد اخباری، زهرا احمدی پور، محمدرضا حافظنیا، غلامحسین حیدری، یحیی صفوی همامی، الهه کولایی، عبدالرضا فرجی راد، عباس مصلی نژاد، ابراهیم متقی

نشانی: تهران ـ خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه پنجم- واحد ۴۶، انجمن ژئوپلیتیک ایران

تلفکس: 88342488(021)

وب سایت: http://www.iag.ir/journal

پست الکترونیک: journal@iag.ir


آرشیو نشریه: