مجلاتمحیط شناسی (محیط زیست)


علمی، پژوهش های محیط زیست 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: عبدالرضا کرباسی

سردبیر: علی ترابیان 

مدیر داخلی: بدرالسادات بنی ها شمی 

هیات تحریریه: هما ایرانی‌بهبهانی، حمید‌رضا جعفری، سیدمحسن حبیبی، محمد‌باقر رضایی ،محمد سلطانیه ،سید‌کاظم علوی‌پناه ،محمد‌رضا مثنوی ،ناصر مهردادی ،سیمین ناصری ،منوچهر وثوقی 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب-خیابان قدس-شماره 23. صندوق پستی:  تهران، 6135-14155

تلفن: 66487170(021)   فکس: 66407719(021)

وب سایت: http://jes.ut.ac.ir/

پست الکترونیک:mag_natures@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: