مجلاتآمایش سرزمین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران     

مدیر مسئول: دکتر سید محمد مقیمی

سردبیر: دکتر سید محمد محمودی

دبیر اجرایی: علی قنبرزاده

هیئت تحریریه: احمد پوراحمد، عیسی ابراهیم‌زاده، جهانشاه پاکزاد، محمدحسین رضائی مقدم، محمدرضا رضوانی، مجتبی رفیعیان، اسفندیار زبردست، فریدون قریب، میشل گِنِت، پل لوی، مجید مخدوم، امیر اوغلی وسعت

تلفن: 36166295(025)

وب سایت:  http://jtcp.ut.ac.ir

پست الکترونیک:  j.amayesh@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: