مجلاتبرنامه ریزی و آمایش فضا


این نشریه یکی از نشریات مشتق شده از مجله مدرس علوم انسانی می باشد.


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس   

مدیر مسئول: دکتر رضا اکبریان

سردبیر: دکتر محمدرضا حافظ نیا

مدیر اجرایی: زیبا بهفر

هیئت تحریریه: دکتر زهرا احمدی پور، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر احمد پوراحمد، دکتر مهدی پورطاهری، دکتر محمد رضا ثروتی، دکتر سیاوش شایان، دکتر محمد شریفی کیا، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر کرامت الله زیاری، دکتر سید یحیی صفوی، دکتر بهلول علیجانی، دکتر محمدمهدی عزیزی، دکتر عباس علی محمدی، دکتر منوچهر فرج زاده اصل، دکتر اصغر نظریان، دکتر مجتبی یمانی

نشانی: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم ، دفتر مجله برنامه ریزی و آمایش فضا

تلفکس: 82883636(021)

وب سایت: http://hsmsp.modares.ac.ir/

پست الکترونیک: Geojournal@modares.ac.ir


 آرشیو نشریه: