مجلاتپژوهش های قرآن و حدیث


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مدیر مسئول: سید محمد رضا امام

سردبیر: منصور پهلوان

هیئت تحریریه: آذرتاش آذرنوش، سیدمحمدباقر حجتی، حامد صدقی، حجة الاسلام حسن طارمی، سیدکاظم طباطبایی، نهلا غروی نائینی، سیدمصطفی محقق داماد، مجید معارف، فتح الله نجارزادگان

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

تلفن: 42762152(021)    فکس: 42762972(021)

وب سایت: http://jqst.ut.ac.ir

پست الکترونیک: jqst@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: