مجلاتبصیرت و تربیت اسلامی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا

مدیر مسئول: محمدحسن توسلی

سردبیر: دکتر مجید معارف

مدیر اجرایی: رمضانعلی رود مقدس

هیئت تحریریه: دکتر مجید معارف، دکتر احمد بخشایشیاردستانی، دکتر محمدحسین بیات، دکتر محمدرضا شرفیجم، دکتر اکبر وروایی، دکتر عبدالهادی فقهیزاده، دکتر توحید عبدی،دکتر فریبا شایگان

نشانی: تهران، انتهای بزرگراه کردستان، خیابان یاسمی غربی، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی ساعس ناجا.

تلفن:  81432618   

پست الکترونیک: dm.saasnaja@gmail.com


آرشیو نشریه: