مجلاتتاریخ اسلام در آیینه پژوهش


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: محمدرضا جباری

سردبیر: مهدی پیشوایی

مدیر اجرایی: مجید افلاکیان

هیئت تحریریه: دکتر صادق آئینه‏‌وند، دکتر محسن الویری، مهدی پیشوایی، دکتر محمدرضا جباری، یعقوب جعفری، دکتر محسن رنجبر، جواد سلیمانی، دکتر سیداصغر محمودآبادی، دکتر اصغر منتظرالقائم، دکتر حامد منتظری‌مقدم، دکتر علی محمد ولوی، محمدهادی یوسفی‏غروی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113479(025)    فکس: 32934483(025)

وب سایت: http://tarikh.nashriyat.ir

پست الکترونیک: tarikh@qabas.net


آرشیو نشریه: