مجلاتقانون یار


 


رتبه علمی: علمی - تخصصی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام اسدی

مدیر اجرایی: شهلا رضایی

هیات تحریریه و هیات داوران: دکتر سعید خردمندی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر علی عباس حیاتی (عضو هیات علمی دانشگاه رازی)، دکتر بابک وثوقی فرد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر امیر احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور)، دکتر افسانه مراد زاده رامی

ویراستار فارسی: حمزه ملکی

نشانی: تهران، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، پلاک 152

وب سایت نشریه: www.Ghanonyar.ir

پست الکترونیک: GHanonyar.tehran@gmail.com


 آرشیو نشریه: