مجلاتکانون


خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی


دوره انتشار: ماهنامه
صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران 
مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان هشتم، شماره 14،
کدپستی: 1576944513

تلفکس: 88739287 (021)

وب سایت: www.notary.ir 
پست الکترونیک: kanoon.notary@gmail.com


آرشیو نشریه: