مجلاتتحقیقات حقوقی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر محمد علی اردبیلی

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

تلفن: 29903040 (021)  فکس: 22431761 (021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir


آرشیو نشریه: