مجلاتمطالعات حقوقی


علوم اجتماعی و انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز 
مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر علی اصغر حاتمی
هیئت تحریریه: دکتر محمد عیسایی تفرشی، دکتر محمد امامی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر علی اصغر حاتمی، دکتر محمد هادی صادقی، دکتر سید حسین صفایی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر سید محمد هاشمی

نشانی: شیراز، پردیس ارم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

تلفن: 6287312، 6134813، 6134829 (0711)  فکس: 6287312، 6134813، 6134829 (0711) 

وب سایت:  http://jls.shirazu.ac.ir/
پست الکترونیک: legalstdmag@shirazu.ac.ir 


آرشیو نشریه: