مجلاتحقوق خصوصی(اندیشه های حقوقی سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمد ساردوئی نسب
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیرودی
مدیر اجرایی: علی احمد روشنایی
هیئت تحریریه: ربیعا اسکینی، فخرالدین اصغری آقمشهدی، نجادعلی الماسی، علیرضا باریکلو، سعید حبیبا، عبدالحسین شیروی، محمد عیسائی تفرشی، سید مصطفی محقق داماد، سیدمحمد هاشمی

نشانی: قم بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران)صندوق پستی 357 کد پستی 37185 .

تلفن : 6641028-0251 فکس : 6644081-025

وب سایت: http://jolt.ut.ac.ir/

آرشیو نشریه: