مجلاتشناخت اجتماعی


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر مجید صفاری نیا

 سردبیر: دکتر حسین زارع

مدیر اجرایی : دکتر محمد اورکی

هیات تحریریه: دکتر یوسف کریمی، دکتر ابوالقاسم نوری، دکتر احمد علی پور، دکتر محمود ایروانی، دکتر اصغر کاکو جویباری، مریم زمانی

وب سایت:  http://sc.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک: sc@pnu.ac.ir


آرشیو نشریه: