مجلاتاتاق بازرگانی


اقتصادی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

مدیر امور تحریریه:  محمد شریفی

سردبیر:  ایمان فرجام نیا

نشانی: تهران، خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8 طبقه اول، مرکز امور فرهنگی و نشر

تلفن: 3-88381355(021) فاکس: 88381354(021) 

وب سایت:  www.iccim.ir

پست الکترونیک:  editorialiccima@gmail.com     


آرشیو نشریه: