مجلاتتوسعه صادرات


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: بانک توسعه صادرات ایران

مدیر مسئول: دکتر مجتبی هراتی نیک

سردبیر: دکتر حسین امامی

مدیر اجرایی: محمود رحمانی خلیلی

نشانی: تهران، خیابان احمد قصیر، نبش خیابان 15 پلاک 44 ، بانک توسعه صادرات ایران، طبقه 19 ، اداره روابط عمومی و بی نالملل

تلفن: 88703192و81921020(021)    فکس: 88703193(021)

وب سایت: http://www.edbi.ir/EDBI-Journal/default.edbi

پست الکترونیک: info@edbi.ir


آرشیو نشریه: