مجلاتپژوهشنامه اقتصادی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم اقتصادی- دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: دکتر اسفندیار جهانگرد

سردبیر: دکتر عباس شاکری

مدیر داخلی: جواد طاهرپور

هیئت تحریریه: دکتر سهیلا پروین، دکتر مسعود درخشان، دکتر حسن سبحانی، دکتر عباس شاکری، دکتر محمود عیسوی، دکتر اکبر کمیجانی، دکتر غلامرضا مصباح یمقدم، دکتر حسن آقا نظری، دکتر حسین نمازی

نشانی: تهران، خیابان ایتالیا، پژوهشکده علوم اقتصادی، پلاک 48.

تلفن: 70-88978169 (021). فکس: 88966919 (021)   

وب سایت:  http://journal.atu.ac.ir/

پست الکترونیک:  eri1383@gmail.com 


آرشیو نشریه: