مجلاتبررسی های بازرگانی


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مدیر مسئول: دکتر مهدی فتح اله

سردبیر: دکتر علی نقی مشایخی

مدیر داخلی: مریم عزیزی

هیأت تحریریه: دکتر عبدالحمید ابراهیمی، دکتر آلبرت بغزیان، دکتر علی اکبر خسروی نژاد، دکتر محمدرضا رفعتی، دکتر محسن صادقی، دکتر محمدرضا غلامیان، دکتر مهدی فتح اله، دکتر علی محمودی، دکتر علینقی مشایخی، دکتر مسعود موحدی، دکتر وحید ناصحی فر

نشانی: خیابان کارگر شمالی - روبروی پارک لاله - نبش کوچه همدان - پلاک 1240 .

تلفن: 66426190 ، 66934645(021)    دورنگار: 66929644 ، 61062272(021)

وب سایتhttp://www.itsr.ir
پست الکترونیک:
Barresy.Bazargani@gmail.com


آرشیو نشریه: