مجلاتدین و اقتصاد


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه غیر انتفاعی مطالعات دین و اقتصاد 

مدیر مسئول: سیدمحمدباقر نجفی

سردبیر: سیدمحمدباقر نجفی


آرشیو نشریه: