مجلاتبانک و اقتصاد


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: مجتبی کردنوری

مدیر مسئول: مجتبی کردنوری

سردبیر: محمد حسین دانایی

نشانی:     تهران، خیابان حجاب، کوچه سوم شماره  11- کدپستی: 1415914445.

تلفن: 88951329(021)

پست الکترونیک:   bankvaeghtesad@yahoo.com


آرشیو نشریه: