مجلاتتحقیقات تاریخ اجتماعی


 


درجه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا آیت اللهی

سردبیر: شهرام یوسفی فر

نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

تلفن: 3-88046891(021)     فکس: 88612871(021)

وب سایت:   http://socialhistory.ihcs.ac.ir/

پست الکترونیک: socialhistory.ihcs@hotmail.com


آرشیو نشریه: