مجلاتحقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت معلم تهران

مدیر مسئول: مهدی عباسی سرمدی

سردبیر: غفور خوئینی  

هیات تحریریه: سید محمد موسوی بجنوردی، سید مصطفی محقق داماد، ابوالقاسم گرجی،حسین صفایی، حسین مهرپور، سید احمد موثقی، سید محمد صادق موسوی، جمشید جعفرپور، رسول رسولی‌پور، مهدی عباسی سرمدی

نشانی: تهران، خیابان شهید دکتر مفتح، شماره 49، گروه حقوق و علوم سیاسی، کد پستی 15614.

تلفن: 88828632(021)


آرشیو نشریه: